JAK PRODÁVAT BEZ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU

Co vše potřebujete k prodeji

Prodejci podle našich informací nemusí mít živnostenský list, když se jedná o autorské dílo, výpěstky a prodej svých použitých věcí. Přesné informace si zjistěte u patřičných institucí. Prodejce musí mít prodejní místo označené minimálně jménem a místem bydliště. Nemusí zde být plná adresa.

Kdy má fyzická osoba povinnost a kdy nemá podat daňové přiznání k dani z příjmů
Povinnost fyzické osoby podat přiznání. Povinnost FO podat za zdaňovací období přiznání k dani z příjmů vyplývá ze znění § 38g, odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Daňové přiznání je povinna podat FO v těchto případech:

 • roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů FO, přesáhly 15.000,- Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
 • roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů FO, nepřesáhly částku 15.000,- Kč, ale poplatník vykazuje za zdaňovací období daňovou ztrátu (daňová ztráta může vzniknout pouze u dílčího základu daně z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti a u dílčího základu daně z pronájmu).
Příklad:

Fyzická osoba, která pobírá starobní důchod, prodala v listopadu 2010 osobní automobil za částku 145.000,- Kč, který zakoupila v červnu 2010 za kupní cenu 155.000,- Kč. Výše starobního důchodu je od daně z příjmů osvobozena. Jiné příjmy poplatník nemá.

Řešení:

Poplatník porušil časový test pro osvobození příjmů z prodeje osobního automobilu dle § 4, odst. 1, písm. c) ZDP a příjem z prodeje podléhá zdanění dle § 10 ZDP. Přestože prodejem automobilu nebylo dosaženo zisku, musí FO podat daňové přiznání k dani z příjmů FO za rok 2010, protože dosažený příjem je vyšší než 15.000,- Kč. V daňovém přiznání může ve smyslu § 10, odst. 4 ZDP uplatnit výdaje do výše zdanitelných příjmů, takže základem daně bude částka 145.000,- Kč – 145.000,- Kč = 0 Kč. Přestože FO nebude platit žádnou daň z příjmů, musí podat daňové přiznání.

Příklad:

Studentka při studiu na vysoké škole vykonává od listopadu 2010 činnost obchodního zástupce Oriflame. Za zdaňovací období 2010 má zdanitelné příjmy 12.000,- Kč, přičemž uplatní daňově uznatelné výdaje v prokázané výši 32.000,- Kč.

Řešení:

Přestože roční příjmy z podnikání nedosáhly výše 15.000,- Kč, musí studentka podat za zdaňovací období 2010 daňové přiznání k dani z příjmů FO, ve kterém vyčíslí daňovou ztrátu z podnikání ve výši 20.000,- Kč. Daň z příjmů žádnou platit nebude a daňovou ztrátu může podle znění § 34, odst. 1 ZDP uplatnit v následujících 5 zdaňovacích období jako odpočet od základu daně z příjmů. Ve smyslu § 38gb, odst. 1 ZDP fyzická osoba při rozhodnutí o úpadku, při předložení konečné zprávy, při podání návrhu na zrušení konkursu, při zrušení konkursu nebo při splnění jiného způsobu řešení úpadku dle č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), podává daňové přiznání podle §40b ZSDP, ve kterém neuplatní nezdanitelnou část základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevu na dani ani daňové zvýhodnění. Při stanovení základu daně za uplynulou část zdaňovacího období se vychází z rozdílu mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady). Obdobně se postupuje při přechodu oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové podstaty podle insolvenčního zákona.

Fyzická osoba nemá povinnost podat přiznání

Podle znění §38g, odst. 1 ZDP není povinna podat FO daňové přiznání k příjmům, které jsou předmětem daně, v těchto případech:

 • jedná se o příjmy od daně osvobozené
 • jedná se o příjmy dle §10, odst. 1, písm. a) ZDP, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20.000,- Kč
 • jedná se o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně

pochopitelně musí jít o případy, kdy z hlediska znění §38g, odst. 1 ZDP fyzická osoba není povinna podat daňové přiznání, jak výše uvedeno. Příjmy od daně z příjmů osvobozené (jsou vymezeny především v §4, odst. 1 ZDP)

Půjde například o následující příjmy:
 • příjmy z bytu, včetně podílu na společných částech domu splňující podmínky dle §4, odst. 1, písm. a) ZDP
 • příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor splňující podmínky dle §4, odst. 1, písm. b) ZDP
 • příjmy z prodeje movitých věcí při splnění podmínek dle §4, odst. 1, písm. c) ZDP
 • příjmy z provozu malých větrných elektráren, větrných elektráren, fotovoltaických elektráren atd. dle §4, odst. 1, písm. e) ZDP
 • ceny z veřejné a reklamní soutěže splňující podmínky dle § 4, odst. 1, písm. f) ZDP
 • příjmy z převodu členských práv družstva při splnění podmínky dle §4, odst. 1, písm. r) a u) ZDP
 • úroky z vkladů ze stavebního spoření dle §4, odst. 1, písm. a) ZDP
 • dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, z grantů, příspěvky z prostředků ES ve smyslu §4, odst. 1, písm. c) ZDP
 • příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu a přijaté odstupné ve smyslu §4, odst. 1, písm. u) ZDP
 • příjmy z prodeje cenných papírů při dodržení podmínek dle §4, odst. 1, písm. w) ZDP atd.
Příjmy zahrnuté pod § 10, odst. 1, písm. a) ZDP
 • příjmy z příležitostných činností
 • příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí
 • příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)

Pokud úhrn výše uvedených příjmů u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20.000,- Kč, jsou příjmy od daně osvobozeny. Přitom příjmem poplatníka, kterému plyne z chovu včel, a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 40, je částka 500,- Kč na jedno včelstvo.

Příklad:

FO má pouze příjmy z vlastní zahrádky. Z úrody 2010 prodá 500 kg hrušek za 10.000,- Kč a 400 kg švestek za 9.000,- Kč. Zbylou úrodu spotřebuje v rámci své domácnosti.

Řešení:

Za zdanitelný příjem se nepovažuje naturální spotřeba vlastních výrobků nebo služeb ve vlastní domácnosti. Celkový příjem ze zemědělské výroby činí 19.000,- Kč. Protože nedosáhl limitu 20.000,- Kč, je tento příjem od daně z příjmů osvobozen a poplatník nemusí podávat daňové přiznání.

Příklad:

Prodejcem vlastních přebytků získá FO v roce 2010 částku 17.000,- Kč. Dále FO provedla v rámci občanské výpomoci opravu střechy, přístřešku sousedovi, za kterou obdržela částku 4.000,- Kč. Jiné příjmy poplatník ve zdaňovacím období nemá.

Řešení:

Příjem z prodeje přebytků je příjem ze zemědělské výroby, příjem za opravu je příjmem z příležitostných činností. Zákon stanoví v § 10, odst. 3, že od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy zahrnuté pod § 10, odst. 1, písm. a), pokud jejich úhrn nepřesáhne částku 20.000,- Kč. V našem případě úhrn těchto příjmů činí 21.000,- Kč, a proto tento příjem podléhá zdanění daní z příjmů. K příjmům může poplatník uplatnit prokazatelné výdaje vždy do výše jednotlivého příjmu, resp. U příjmů může uplatnit výdaje ve výši 80 % z 17.000,- Kč. FO musí za rok 2010 podat daňové přiznání, i když po uplatnění slevy na dani na poplatníka nebude odvádět žádnou daň z příjmů.

Příklad:

FO, který není zemědělským podnikatelem, dosáhne za zdaňovací období r. 2010 příjem ve výši 15.000,- Kč z prodeje ovoce pěstovaného na zahrádce a dále příjem ve výši 8.000,- Kč z prodeje medu. Včelař má 6 včelstev.

Řešení:

Příjem z chovu včel se pro účely daně z příjmů počítá ve výši 6 včelstev x 500 Kč = 3.000,- Kč, a to bez ohledu na skutečný příjem dosažený z prodeje medu. Celkový příjem FO zahrnutý ke zdanění v rámci § 10, odst. 1, písm. a) činí 18.000,- Kč a je od daně z příjmů osvobozen. Pokud nebude mít FO jiné zdanitelné příjmy, nemusí podávat daňové přiznání za r. 2010.

Příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Přehled těchto příjmů nalezneme pro FO v § 36, odst. 2 ZDP. Půjde například o následující příjmy, podléhající zdanění srážkovou daní 15 %, kterou odvádí plátce.

 • z účasti v akciové společnosti
 • z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti
 • z podílu na zisku a obdobného plnění v družstvu
 • z podílu na zisku tichého společníka
 • z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu
 • z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu
 • z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je FO, z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání
 • z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem a z plnění ze soukromého životního pojištění
 • z příjmů uvedených v § 6, odst. 4 ZDP
 • z příjmu plynoucího FO při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného
 • z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize podle § 7, odst. 6 ZDP
Příklad:

FO přispívá do řady odborných časopisů. Za zdaňovací období 2010 jsou autorovi vypláceny následující autorské honoráře:

 • od nakladatelství A – v březnu 6.500,- Kč, v srpnu 6.900,- Kč
 • od nakladatelství B – v únoru 5.500,- Kč, v září 7.000,- Kč, v listopadu 4.850,- Kč
 • od nakladatelství C – v dubnu 7.000,- Kč, v květnu 5.800,- Kč a v prosinci 7.000,- Kč

Kromě těchto příjmů obdrží FO dividendy z titulu držení akcií ČEZU a Telefónica O2.

Řešení:

Na zdanění autorských honorářů za příspěvky do časopisů se vztahuje ustanovení §7, odst. 6 ZDP, dle kterého jsou příjmy od téhož plátce, nepřesáhnou-li v kalendářním měsíci 7.000,- Kč podrobeny srážkové dani 15 % dle § 36, odst. 2, písm. t) ZDP. Tuto daň odvádí plátce. Rovněž tak dividendové příjmy podléhají dle §36, odst. 2, písm. a) ZDP srážkové dani 15 %, kterou odvádí plátce. Pokud FO žádné jiné zdanitelné příjmy nemá, nepodává za r. 2010 daňové přiznání k dani z příjmů FO.

Další informace podnikání bez živnosti

TRHY ŘEDHOŠŤ

Obec Ředhošť a trhy v této obci se nachází 17 Km za Slaným, směr Litoměřice.

GPS SOUŘADNICE: 50.3527489N, 14.0704164E

Infotip